به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • اساسنامه فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
(مصوب جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
به استناد بند 24 قانون اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه شماره 3603/دش مورخ 2/9/76) فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران طبق این اساسنامه تشکیل می شود.
ماده 1- هدف :
به منظور پاسداری از میراث و هنر اسلامی و ملی و پیشنهاد سیاست ها، راهبــردها و دسـتیابی بـه آخرین یافته ها و نوآوری ها و نیز ارتقای فرهنگ اسلامی برای مقابله با تهدیدات فرهنگ مهاجم ، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
مصوبه فوق مشتمل بر 12 ماده و تبصره در جلسه 439 مورخ 25/12/1377 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.