قوانین و مقرراتسیاست های هنرهای نمایشی

سیاست های هنرهای نمایشی

(مصوب جلسه 457 مورخ 26/11/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 457 مورخ 26/11/78 بنا به پیشنهاد شورای هنر ( شماره 2341/دش مورخ 13/7/78)، سیاست های هنرهای نمایشی را به این شرح تصویب کرد:
مقدمه:
با توجه به اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 288 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 20/5/71 و با استناد به بند 12 از « اولویت‌‌ها و سیاست‌های کلی». سیاست‌های هنرهای نمایشی (تئاتر) کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:
ماده1- هدف و ضرورت:
هنر تئاتر از عناصر مقوّم فرهنگی جامعه است که گسترش آن با توجه به بند 1و19 اصول سیاست فرهنگی به منظور اعتلای فرهنگی جامعه اسلامی ایران صورت می‌پذیرد.
ماده2- حمایت دولت:
با توجه به بند 24- از اصول سیاست فرهنگی، دولت موظف است شرایط مادی و معنوی لازم را برای تولید نمایش و ایجاد مکان های نمایشی در سراسر کشور فراهم آورد و حمایت لازم را برای گسترش و اعتلای هنر تئاتر انجام دهد.
تبصره:
نمایش‌هایی که برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی و نشأت گرفته از پیام انقلاب اسلامی و مقوم تئاتر ملی باشند در اولویت ویژه قرار خواهند گرفت.
ماده 3- هدایت و نظارت:
هدایت و نظارت بر اجراهای عمومی هنرهای نمایشی در سراسر کشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر به منظور دستیابی، حفظ و صیانت اهداف فرهنگی و اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد.
تبصره 1:
نظارت بر اجرای عمومی هنرهای نمایشی (تئاتر) در سراسر کشور براساس آیین‌نامه جداگانــه ای صورت می‌پذیرد. این آیین‌نامه به تصویب شورای هنر خواهد رسید.
تبصره 2:
نظارت بر اجرای نمایش در داخل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و نیز جشنواره‌های دانشجویی و تئاترهای تلویزیونی از موضوع این ماده مستثنی است. در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور این امر به عهده شورای فرهنگی هر دانشگاه خواهد بود که آیین‌نامه آن توسط وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصویب و ابلاغ خواهد شد.1
1.شماره 1824 / دش                                         3/4/1381
تکمیل تبصره 2 ماده 3 سیاست‌های هنرهای نمایشی
(مصوب جلسه 499 مورخ 11/4/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 449 مورخ 11/4/1381، به پیشنهاد شورای هنر (نامه شماره 1100/ 110 / 230 مورخ 7/3/1381) تبصره 2 ماده 3 سیاست‌های هنرهای نمایشی را (ابلاغیه شماره 4068 / دش مورخ 22/12/1378 ) به این شرح تصویب کرد.
تبصره 2 ماده3:
نظارت بر اجرای نمایش در داخل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و نیز جشنواره‌های دانشجویی، تئاترهــای تلویزیونی و نمایش های مربوط به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از موضوع این ماده مستثنی است. در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور این امر به عهده شورای فرهنگی هر دانشگاه خواهد بود که آیین نامه‌ آن توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصویب و ابلاغ خواهد شد.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی – سید محمد خاتمی
ماده 4- آموزش و پژوهش:
به منظور بارری استعدادها، افزایش آگاهی، دانش و توانایی نیروی انسانی در عرصه هنر نمایش، تقویت و ترویج آموزش و پژوهش، لازم است دستگاه‌های ذیربط وظایف زیر را انجام دهند:
الف- آموزش رسمی تئاتر در سطوح عالی برعهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا مؤسساتی است که دارای مجوز رسمی باشند.
ب-صدور مجوز و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد در زمینه هنرهای نمایشی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
ج- وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه مشخصی برای آموزش و ترویج هنر نمایش در مدارس تهیه و با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نماید.
لازم است با همکاری این دو وزارتخانه، زمینه‌های تأسیس و گسترش هنرستان‌های نمایش فراهم گردد.
د- فرهگستان هنر موظف است به تهیه طرح های و کاربردی پژوهشی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حمایت کامل از اجرای این طرح ها می باشد.
ماده 5- تبادل نظر (اصلاحی مصوب جلسه 521 مورخ 24/4/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی):
با توجه به بند 2و3 اصول سیاست فرهنگی تبادل گروه های نمایشی ایرانی و دیگر کشورهای جهان
به منظور آشنا ساختن جهانیان با فرهنگ و هنر اسلامی وایرانی و نیز آشنایی علاقه مندان ایرانی با
سبک ها وشیوه های متداول و نوین هنرهای نمایشی در جهان ضروری است . این تبادل باید با در نظر گرفتن ارزش ها اصول وشنون جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد .دستورالعمل این تبادل
در شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وبا همکاری وزارت امور خارجه تهیه وبه
تصویب شورای هنر خواهد رسید.
ماده 6- جشواره ها:
برگزاری جشواره های نمایشی به منظور معرفی هنر ایرانی وانقلاب اسلامی مبادله اندیشه و تجارت، ارزیابی و معرفی آثار ارزشمند نمایشی، کشف و معرفی استعدادهای جوان و رونق فعالیت‌های نمایشی ( با توجه به بند 2 اهداف سیاست فرهنگی) خواهد بود. سازماندهی، هماهنگی و صدور مجوز برای برگزاری جشنواره‌های نمایشی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی است.
نظارت بر اعمال سیاست‌ها و اصول ارزش‌های مندرج در اصول سیاست‌های فرهنگی در جشنواره‌های نمایشی از وظایف و مسئولیت‌های این وزارتخانه است.
 
9-3- تقویت مراکز خبری با بهره گیری از دانش فنی جدید و انتخاب شیوه‌های مؤثر و متنوع تبلیغاتی.
10-3- بهره گیری از نظریات و تجربیات مسئولان، اساتید و کارشناسان امور فرهنگی و هنری و ارتباط جمعی.
11-3- ایجاد زمینه های مناسب برای بهره گیری مطلوب و متعادل فرهنگی و هنری از اوقات فراغت و تفریح.
12-3- تقویت و ارتباط مناسب و مکمل بخش فرهنگ با مردم.
13-3- هماهنگی در تصمیم گیری و برنامه ریزی فرهنگی با بخش‌های فرهنگی.

سیاست‌های فوق در جلسات 444 مورخ 1/4/78، 445 مورخ 15/4/78، 447 مورخ 12/5/78، 450 مورخ 20/7/78، 451 مورخ 4/8/78، 452 مورخ 18/8/78، 453 مورخ 16/9/78، 455 مورخ 14/10/78 و 459 مورخ 24/12/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید.