قوانین و مقرراتماده واحده تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت

ماده واحده تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت

ماده واحده تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت
مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 596 مورخ 5/10/1385 ماده واحده تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت را به شرح ذیل تصویب کرد:
«ماده واحده- به منظور پاسداشت شان و منزلت هنرمندان با سابقه کشور در حوزه های متعدد هنری و تکریم مقام آنان «موسسه هنرمندان پیشکسوت» وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی تاسیس می شود. اساسنامه موسسه به تصویب شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی – محمود احمدی نژاد
اساسنامه موسسه هنرمندان پیشکسوت
(مصوب جلسه 157 مورخ 3/11/1385 شورای معین بر اساس تفویض جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
ماده 1- در راستای پاسداشت شان و منزلت هنرمنداتن با سابقه کشور در حوزه های متعدد هنری و تکریم مقام آنان «موسسه هنرمندان پیشکسوت» که از این به بعد در این اساسنامه به اختصار «موسسه» نامیده می شود. به شرح ذیل تشکیل خواهد شد. موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی است و امور آن طبق این اساسنامه و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.
ماده 2- هنرمند پیشکسوت به کسی اطلاق می شود که در یکی از حوزه های موسیقی، نمایش، شعر، ادبیات داستانی، سینما، معماری، هنر های سنتی، تجسمی و خوشنویسی به خلق آثاری برجسته اشتهار و اشتغال داشته یا دارد و واجد شرایط زیر می باشد:
الف) بیش از 35 سال سابقه حرفه هنری.
ب) بیش از 60 سال سن.
ج) برخورداری از حسن شهرت در جامعه هنری کشور وصاحب سبک ویژه.
تبصره- مرجع تعیین هنرمند پیشکسوت شورای ارزشیابی هنرمندان و شاعران کشور می باشد.
ماده 3- اهداف موسسه عبارت است از:
1-استفاده از تجربیات و سوابق ارزشمند فرهنگی و هنری پیشکسوتان در جهت کمک به بلاندگی معنوی، فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور.
2-توسعه و تقویت روابط و انس میان آنان.